Voeding & Recht
Disclaimer Slijpen Legal.jpg

Disclaimer Slijpen Legal

Onze website disclaimer. Wij verzorgen juridische diensten voor food en tech start-ups, scale-ups en multinationals in de food, agri en pharma business

Disclaimer

Algemene informatie: 

Bedankt voor uw bezoek aan de Slijpen Legal website en het lezen van onze Legal Disclaimer. Slijpen Legal verzorgt een algemene privaatrechtelijke rechtspraktijk met hoogwaardig juridisch advies levensmiddelenrecht, geneesmiddelenrecht en cosmeticarecht alsmede procesrechtelijke vertegenwoordiging tegen een gunstig tarief, in het bijzonder gericht op bedrijven in de voedselindustrie, de verzorgingsproducten branche en de farmaceutische industrie. Slijpen Legal personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen. 

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Slijpen Legal spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Slijpen Legal als portal fungeert volledig en juist is. Slijpen Legal is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Slijpen Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Slijpen Legal geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dient derhalve geen actie te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De website van Slijpen Legal bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Slijpen Legal liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Slijpen Legal. Slijpen Legal is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Slijpen Legal geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. Slijpen Legal aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. Slijpen Legal vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Slijpen Legal en Slijpen Legal geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Slijpen Legal.

Tevens is Slijpen Legal niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Slijpen Legal die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Slijpen Legal in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.  

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster.

Copyright © 2017 Slijpen Legal. Alle rechten voorbehouden.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Slijpen Legal, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht. 

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van Slijpen Legal van toepassing. U krijgt ze uitgereikt voordat u de opdrachtverlening tekent, maar u kunt ze ook inzien op deze website (klik hier voor de algemene voorwaarden).

Slijpen Legal is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Slijpen Legal geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van Slijpen Legal kunnen links naar (niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Slijpen Legal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies van Slijpen Legal is geheel vrijblijvend. Slijpen Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de webformulier vraagfunctie op de website of via de webpagina's van slijpenlegal.nl.

Daarnaast behoudt Slijpen Legal zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.