Voeding & Recht

Slijpen Legal

U zoekt effectief juridisch advies levensmiddelenrecht tegen gunstige tarieven. Zoals contracten opstellen voor food-startups of internationaal zakendoen met Duitsland, China en de Verenigde Staten. Bel of email ons voor een slagvaardig jurist voeding en recht met ervaring in de food & feed business en verstand van voedselveiligheid. Wij begeleiden ook marktintroductie van cosmetica, medical devices en farmaceutica. Alle bedrijfsvormen, van bescheiden eenmanszaak tot multinational, online platform, franchise en familiebedrijf zijn welkom. Intake is gratis.

 

Welkom bij Slijpen Legal

Slijpen Legal is een juridisch adviesbureau met een focus op het levensmiddelenrecht, het consumentenrecht en het geneesmiddelenrecht. Wij vertegenwoordigen onze cliënten in de niche van voedingsregels, gezondheidsclaims, eHealth, farmaceutica, medical devices, voedselreclame, etikettering en voedselveiligheid, zowel op nationaal, Europees als op internationaal niveau.

Voeding en recht

Juridische diensten op het gebied van voedsel en recht betreft onderwerpen als voedselkwaliteit, verpakkingsvoorschriften en voedselcontactmaterialen, European food law, pharmaceuticals, nutrienten, GMO’s en biotechnologie, mededingingsrecht, productaansprakelijkheid en certificering. Ook voor juridische vragen inzake dieetsupplementen, de Warenwet, food processing, cosmetica, agrarisch recht, health apps en online medical platforms, contracten alsmede intellectueel eigendom kunt u bij ons terecht.

Het cliëntenspectrum van Slijpen Legal strekt zich uit van nieuw gelanceerde start-ups tot wereldwijd opererende multinationals.Juridisch advies, voor wie?

Slijpen Legal is er voor iedereen die op zoek is naar gedegen en pragmatisch juridisch advies en is er dus vooral voor ù. Zowel (vermogende) particulieren, het MKB, rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV en NV, multinationals) als (semi) overheden kunnen zich tot ons wenden. We staan graag voor u klaar.

Bent u op zoek naar ondersteuning bij de startup van uw eigen bedrijf? Wij staan u met raad en daad terzijde en zullen het startup-proces zoveel mogelijk voor u stroomlijnen.Nederlandstalige of Engelstalige contracten

We bekijken samen met u welke bedrijfsformule het best bij u past en of het zinvol is om uw bedrijf in te brengen in een BV. Goede algemene voorwaarden –toegespitst op ùw bedrijf en in lijn met de geldende wet- en regelgeving- zijn uiteraard een pré. We stellen Nederlandstalige of Engelstalige contracten voor u op, maken een goede disclaimer en kijken samen met u naar de beste juridische constructies in geval van samenwerking.

 

Contact

➤ Adres

Vestesingel 78
6049LC Herten

☎ CONTACT

s.slijpen [at] slijpenlegal [punt] nl
+31 6 21 36 26 72  


 

Expertise gebieden


Juridische Diensten

We ondersteunen start-ups en verzorgen het ‘legal’-gedeelte van uw bedrijf en website. We denken mee over samenwerkingsverbanden en handelstransacties, óók als deze internationaal van karakter zijn. We stellen daarnaast overeenkomsten voor u op en denken mee over uw online presence en de marketing van uw product of service. Denk aan praktische zaken als een juridische website-check of de clearance van audiovisuele media voor een reclamecampagne.

Onze juridische diensten onderscheiden zich door pro-active lawyering. Denk daarbij aan preventie, risico-inschatting en analyse en contract management, alsook aan de optimalisering van bedrijfsprocessen. Een en ander gecombineerd met een multi-disciplinaire aanpak.

Naast gedegen kennis van het algemene bedrijfsrecht (verbintenissenrecht, handelsrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht) is Slijpen Legal in het bijzonder gespecialiseerd in Europees consumentenrecht. Slijpen Legal combineert die specialistische kennis met een bijzondere interesse voor wet- en regelgeving inzake voedingsmiddelen en (dier)voeders, gezondheid, cosmetica en agri. U kunt bij ons terecht met al uw vragen op dit gebied.


Etikettering & Labelling

De etikettering van voedingsmiddelen, additieven, supplementen, pharmaceuticals en cosmetica is aan strikte regels gebonden.

De informatie op het etiket moet helder zijn. Allergenen dienen te worden vermeld. Eventuele claims met betrekking tot gezondheidseffecten en (bijzondere) voedingswaarden – voor zover onderdeel van het etiket- mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in de Claimsverordening. Ook ten aanzien van de verpakkingswijze (materiaal, vormgeving) kunnen bijzondere regels gelden.

Voedselverpakking

Verpakkingsmaterialen mogen bijvoorbeeld geen biociden bevatten, zoals sporen van ruwe olie. Voor voedselverpakking gelden normen. Denk aan de migratie van voedselcontactmaterialen. Op dit punt kunnen we met u meedenken over verduurzaming en over maatschappelijk verbeterend ondernemen (MVO).

Het is van het grootste belang dat labelling en etikettering op de juiste wijze geschiedt. Daarbij dient men rekening te houden met een veelvoud aan nationale en internationale voedselregelgeving, waaronder de Codex Alimentarius.


Pharmaceuticals &

Geneesmiddelenrecht

De productie, distributie en verkoop van geneesmiddelen wordt- begrijpelijkerwijs- zeer streng gereguleerd. Ondernemers in de pharma hebben niet alleen te maken met nationale wet- en regelgeving: vooral op dit gebied zijn bepalingen van Europees en internationaal recht talrijk. De (Europese) wetgever wil- met het oog op bescherming van de volksgezondheid- dat handelingen met pharmaceuticals zijn voorbehouden aan vergunninghouders. Men mag dus niet zomaar een geneesmiddel op de markt brengen; een vergunning of ontheffing is nodig. De artsenijbereidkunde is met andere woorden aan een uitgebreid scala aan wettelijke voorschriften onderworpen.

Men denke in dat verband aan Good Manufacturing Practices (GMP) en Active Pharmaceutical Ingredients (API’s), de veiligheid van medische hulpmiddelen en de regulering van geneesmiddelen in zijn algemeenheid.

Bovendien wordt de prijs van een geneesmiddel gereguleerd door de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) en de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen. U bent dus niet vrij in de bepaling van de prijs. Berekening en herijking van geneesmiddelenprijzen vindt op regelmatige basis plaats, waarbij ook rekening wordt gehouden met de prijzen van vergelijkbare farmaceutica in de bij wet aangewezen referentielanden.  

In Nederland alleen al krijgt men te maken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Farmatec (onderdeel van het CIBG) en soms ook met lokale overheden.  Hoewel in Europa het beginsel van wederzijdse erkenning geldt, kan men ook op Europees niveau nog te maken krijgen met diverse autoriteiten en instanties. Denk bijvoorbeeld aan de EMA (European Medicines Agency) of hetEDQM (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare). Daarnaast is soms -afhankelijk van het beoogde afzet- of handelsgebied- ook toestemming nodig van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration).

Relatief nieuw is dat niet alleen geneesmiddelenfabrikanten maar óók producenten van active pharmaceutical ingredients (API’s) vergaande verplichtingen hebben gekregen ten aanzien van productiewijze en traceerbaarheid. Eén en ander met het oog op het terugdringen van vervalsing en versterking van de legale productie- en distributieketen. Voor een omvangrijke groep producenten en ondernemers betekent dit dat zij geconfronteerd worden met nieuwe verplichtingen.

Advies of ondersteuning nodig inzake wetgeving voor medicijnverpakkingen, farmaceuticals, medische software en het geneesmiddelenrecht? Neem contact met ons op.

 


Levensmiddelenrecht

Food & Feed Law

Voor de productie, bereiding, vervoer, distributie, etikettering en verkoop van voeding en diervoeders gelden zeer veel regels. Ondernemers in de agrarische sector, voedselproducenten, groothandelaren en horecaondernemers worden dagelijks geconfronteerd met een wirwar aan nationale en internationale wet- en regelgeving en verschillende instanties, waaronder de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), het Belgische Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de European Food Safety Authority (EFSA). Bij dit alles gaat het om levensmiddelenrecht.

Daarnaast zijn er sectorspecifieke normen en veiligheidssystemen –denk aan NEN, ISO en HACCP-regels- die een rol spelen bij ‘compliance’ vraagstukken en die voor het succes van uw bedrijf van groot belang zijn.

De food en feed sector kent vele uitdagingen op het gebied van voedingsmiddelenwetgeving, maar biedt tevens veel mogelijkheden. Een jurist of advocaat levensmiddelenrecht heeft oog voor ‘the bigger picture’ en voorziet u graag van adequaat juridisch advies en praktische oplossingen. Of het nu gaat om de lancering van een nieuw voedingsmiddel, het bezorgen van een maaltijdbox, een freshly delivered foodtruck, het gebruik van additieven, de toelaatbaarheid van voedingsclaims, het op orde brengen van een recall-procedure, of de bescherming van uw handelsnaam en merk.


Cosmetica

Wie cosmetica produceert of op de markt brengt, krijgt met heel wat wet- en regelgeving te maken. Men mag niet zomaar een cosmetisch product op de markt brengen. Om te beginnen krijgt men als producent, distributeur of verkoper te maken met de regels uit de Europese Cosmeticaverordening.  De verordening stelt als hoofdregel dat cosmeticaproducten de gezondheid van de mens niet mogen schaden bij normaal gebruik.

Deze hoofdregel wordt uitgewerkt door middel van allerlei bepalingen inzake wijze van productie, verpakking, etikettering en distributie. Ook hier spelen regels inzake GMP en GDP een rol, evenals specifieke regels inzake bedrijfsvoering. In Nederland is de NVWA belast met de handhaving van de cosmeticawetgeving.

Soms kwalificeert een cosmeticaproducent als BRZO-bedrijf (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)en zijn er bijzondere regels inzake omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en preventie van toepassing.

Daarnaast kan men als ondernemer in de cosmeticasector te maken krijgen met de Aerosolwetgeving (Warenwetbesluit drukverpakkingen), de CLP Verordening (die weliswaar niet van toepassing is op cosmetische producten sec, maar wèl op de productie), regels inzake opslag van stoffen en verplichtingen uit de REACH.

CLP staat voor Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking en beoogt werknemers en consumenten te informeren over de gevaren van chemische stoffen, zoals biociden in voeding en drinkwaarverpakkingen.

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen zoals gevaarlijke stoffen waaronder gewasbeschermingsmiddelen, onderwaterverf voor schepen, weekmakers in drinkflessen en speelgoed alsmede desinfecteermiddelen voor ziekenhuizen. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

In deze sector komt tevens belang toe aan ISO-, NEN- en EN-normen. De juristen van Slijpen Legal zijn gespecialiseerd in vraagstukken inzake cosmetica en recht.


Biotechnologie &

Genetisch Gemodificeerde Organismen

Voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s oftewel GMO’s) en biotechnologie geldt een heel scala aan strenge wet- en regelgeving. Veelal komen de regels van de Europese Unie. Door de Nederlandse overheid worden deze regels verwerkt in nationale wetgeving.

Doel van die wetgeving is enerzijds de bescherming van mens en milieu, anderzijds het waarborgen van kwalitatief goede en veilige producten, alsmede de bevordering van kennis(uitwisseling) en (internationale) handel.

De import en export van GGO’s wordt nader geregeld in het Cartagena Protocol, ook wel bekend als het Biosafety Protocol van de VN. Ook komt belang toe aan afspraken omtrent verantwoordelijkheid voor en herstel van eventuele (milieu)schade door gebruik van GGO’s.

Inzake etikettering en labelling alsmede eisen betreffende productie en traceerbaarheid, is er sprake van een overlap met food en feed law. Bijzondere regels gelden voor nieuwe voedingsmiddelen die met behulp van biotechnologie tot stand zijn gekomen.

Behoefte aan meer informatie of advies over de juridische aspecten van biotechnologie? Wij helpen u graag verder.


Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een uitermate belangrijk aandachtspunt voor alle marktpartijen die zich activiteiten ontplooien op het gebied van productie, bereiding en verkoop van voedingsmiddelen.

U heeft daarbij niet alleen te maken met –veelal dwingende- regels uit de Warenwet, maar u kunt ook denken aan vereisten inzake gevarenanalyse en kritische controlepunten die voortvloeien uit de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) of NEN (Nederlandse Norm)- en ISO-normen (International Organization for Standardization). Daarnaast komt belang toe aan consumentrechtelijke bepalingen, productaansprakelijkheidsvereisten en algemeen overeenkomstenrechtelijke zaken.

Ook kunt u te maken krijgen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Denk aan het gebruik van biociden om de houdbaarheid van kant en klare maaltijden te verlengen. Denk aan een vers thuisbezorgd initiatief. Of aan veevoeder additieven en contaminanten. Hierbij spelen regels omtrent food safety een voorname rol.

Compliance, risicoanalyse, risicobeheersing en een adequaat recall-protocol zijn een absolute pré om voedselveiligheid te kunnen garanderen. Wij analyseren voor u de juridische en praktische risico’s en denken met u mee over oplossingen, ook waar het gaat om hygiënemaatregelen en protocollen. We wijzen u op de juridische valkuilen, de wettelijke mogelijkheden en bieden effectieve ondersteuning.


European Food Law

Het nationale levensmiddelenrecht en het voedselveiligheidsrecht worden in belangrijke mate ‘gevoed’ door Europese wet- en regelgeving. Soms gebeurt dit door middel van Richtlijnen die in nationale wetgeving worden omgezet, maar gebruikelijk is dat men zich bedient van het instrument Verordening.

Een Verordening werkt direct in de nationale rechtsorde en heeft voorrang boven daarmee strijdig nationaal recht. In de praktijk betekent dit dat ondernemers in food, feed en nutritie veelal rechtstreeks gebonden zijn aan Europese bepalingen.

Dat maakt ondernemen binnen deze sector extra uitdagend: het Europese levensmiddelenrecht is zéér breed en bestaat uit zeer veel verschillende Verordeningen, Richtlijnen en Soft Law principles (zoals ‘good practices’of ‘best practices-bepalingen’) die ofwel directe werking hebben ofwel de alledaagse praktijk op indirecte wijze beïnvloeden.

Soms is het noodzakelijk om toestemming te verkrijgen van de EFSA om een bepaald product op de Nederlandse of Europese markt te brengen; een tijdrovende procedure die veel van u kan vergen.

Het is een hele kunst om als ondernemer een weg in te vinden in deze overvloed aan regels en procedures. Wij zijn gespecialiseerd in European Food Law, kijken graag met u mee en ontzorgen.

Jurist Voedingsrecht, Advocaat Cosmetica, Geneesmiddelen, Gentech en Voedselveiligheid

Jurist Voedingsrecht, Advocaat Cosmetica, Geneesmiddelen, Gentech en Voedselveiligheid


Voedselclaims &

Gezondheidsclaims

Het lanceren van een goede marketingcampagne is een vak apart. Creativiteit is daarbij uiteraard essentieel. Betreft het de marketing van voedingsmiddelen, supplementen, geneesmiddelen of cosmetica, dan dient u daarnaast rekening te houden met velerlei wettelijke regelingen. Bijvoorbeeld inzake voedselreclame. Om consumenten te beschermen kennen we in Europa wetgeving inzake voedselclaims, waarvan u zich rekenschap moet geven.

Wilt u gebruik maken van voedingsclaims en gezondheidsclaims als onderdeel van een marketingcampagne,  of bent u voornemens deze op de verpakking van een product te vermelden, vraag eerst ons om advies!

Niet alles is toegestaan. Dit heeft te maken met reclameregels en met ‘voedselrecht’. Het is van belang dat claims over voedingsmiddelen en gezondheid in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de Claimsverordening. Daarnaast dient u rekening te houden met wettelijke bepalingen inzake vergelijkende en misleidende reclame.

We staan u inzake voedselclaims en gezondheidsclaims graag met raad en daad terzijde.

 
 

 
 
De wet van de constante verandering is de meest krachtige natuurwet die er bestaat.
— Edmund Burke
 
 

 
 
 

Let's Chat.

Gebruik onderstaand contactformulier om ons uw adviesverzoek toe te zenden. Wees zo gedetailleerd mogelijk, zodat wij direct een inschatting kunnen maken van de dienstverlening waaraan u behoefte heeft. Beschrijf de situatie waarin u zich bevindt en het doel dat u wilt bereiken.U kunt ons ook e-mailen of bellen voor het maken van een afspraak.

Naam *
Naam
Omschrijf uw vraag of adviesverzoek zo helder mogelijk zodat wij direct een inschatting kunnen maken van de dienstverlening waar u behoefte aan heeft.